Website Berculo Advocaten

Op grond van artikel 30 AVG houden de hieronder genoemde verwerkingsverantwoordelijke(n) een register bij van de verwerkingsactiviteiten die onder hun verantwoordelijkheid plaatsvinden. Dat register bevat alle volgende gegevens:

De naam en de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en eventuele gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken zijn de volgende:
• De maatschap Berculo Advocaten
• Advocatenpraktijk Hoetink B.V.
• M.P.A. Bos Praktijk B.V.
• Paco B.V.
• M. Kalkwiek Advocatuur B.V.
• de heer mr. M.P.C. Bilderbeek h.o.d.n. Bilderbeek Advocatuur

Alle gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken houden mede kantoor op – en zijn te bereiken op – het adres Maliesingel 17 te (3581BD) Utrecht. 

De verwerkingsdoeleinden zijn de navolgende: Het uitoefenen van een advocatenpraktijk.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

1. NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats);
2. Eventuele persoonsgegevens die van belang kunnen zijn in het kader van de dienstverlening als advocaat, zoals identiteitsbewijsgegevens, geboortedatum, nationaliteit, huwelijkse staat, financiële informatie, geslacht, functie;
3. Eventuele persoonsgegevens die van belang kunnen zijn in het kader van de ondersteuning van de dienstverlening van Kredietbeveiliging.nl.

Met wie delen wij persoonsgegevens?

1. Er zijn geen ontvangers van persoonsgegevens in derde landen, anders dan derden (met name advocaten) die in het kader van de uitvoering van de dienstverlening als advocaat worden ingeschakeld;
2. Leveranciers van software (met name cloudstorage en administratiesoftware);
3. Gerechten in Nederland, mediators en arbitrage-instituten;
4. UWV;
5. Deurwaarders;
6. Verzekeraars;
7. Accountants en administrateurs;
8. Notarissen.

Waarom verwerken en delen wij persoonsgegevens?

1. Om de juridische dienstverlening mogelijk te maken, zoals het voeren van een procedure, het corresponderen met een wederpartij of het opstellen van contracten.
2. Om aan wettelijke verplichtingen te voldoen, zoals het vaststellen van uw identiteit.
3. Om onze ICT-diensten te laten functioneren, zoals het ontvangen en verzenden van e-mails, het opslaan van door u aangeleverde bestanden en het opslaan van door ons opgestelde documenten of het mogelijk maken voor u om ons een bericht te laten versturen via de website. 

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden met gegevens die op de harde schijf van uw computer, tablet of mobiele telefoon worden opgeslagen. Functionele cookies plaatsen we altijd en zijn nodig om de website goed te laten werken. Deze cookies hebben weinig impact op je privacy en worden anoniem ingezet. Zo kunnen wij onze online dienstverlening uitvoeren. 

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel als mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

De termijnen waarbinnen de verschillende categorieën van gegevens zullen worden gewist zijn de navolgende:

Categorieën 1 en 2
In het kader van de uitoefening van het beroep van advocaat zijn de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken gehouden om relevante gegevens te bewaren maximaal totdat de relevante verjaringstermijnen van ten minste 20 jaar na ontdekking zijn verstreken.

Categorie 3 
In het kader van de ondersteuning in opdracht van Kredietbeveiliging.nl is Berculo Advocaten gehouden om relevante gegevens te bewaren maximaal totdat de relevante verjaringstermijnen van ten minste 20 jaar na verval van het pandrecht is verstreken.

De informatie op onze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Berculo Advocaten garandeert niet dat de informatie op deze website volledig en juist is, vrij is van schrijffouten en virussen en andere schadelijke computerprogrammatuur. Berculo Advocaten is niet aansprakelijk voor schade en kosten, van welke aard ook, voortvloeiend uit mogelijke fouten, onvolledigheid van informatie op de website, virussen op de website of het niet correct functioneren van de website.

Welke rechten heeft u?

U kunt ons verzoeken om uw persoonsgegevens in te laten zien of te laten verwijderen of de verwerking te beperken. In sommige gevallen kan niet aan een verzoek worden voldaan vanwege wettelijke verplichtingen of vanwege belangen van ons of van derden. In alle gevallen kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Alle rechten van intellectuele eigendom op deze website berusten uitsluitend bij Berculo Advocaten. Berculo Advocaten behoudt zich die intellectuele eigendomsrechten uitdrukkelijk voor. U mag de website en de gegevens op de website uitsluitend voor eigen gebruik gebruiken. Het is u niet toegestaan (delen van) de website en de gegevens op de website, ongeacht de verschijningsvorm ervan, te wijzigen of te bewerken, openbaar te maken, aan derden ter beschikking te stellen, te verveelvoudigen, te reproduceren of te hergebruiken, behoudens indien en voor zover dit nodig is voor uw eigen gebruik van de website of voor zover dit is toegestaan op grond van de wet.

De website bevat mogelijke links naar websites die door andere partijen dan Berculo Advocaten worden geëxploiteerd. Dergelijke links worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt. Berculo Advocaten heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten. Berculo Advocaten is niet aansprakelijk voor schade of kosten, van welke aard ook, voortvloeiend uit het gebruik van de informatie, producten of diensten van derden.