Arbeidsrecht

Het verrichten van arbeid kent veel juridische aspecten. Denk bijvoorbeeld aan verschillende contracten, uiteenlopende arbeidsvoorwaarden, ontslag, ziekte- en arbeidsongeschiktheid, cao en pensioen. Soms leidt onenigheid over een van deze aspecten tot conflicten tussen werkgever en werknemer. Wij staan zowel werkgevers als werknemers bij. Daarbij proberen wij de conflicten zo klein mogelijk te houden, procedures te vermijden en belangentegenstellingen te overbruggen.

Werken gebeurt vandaag de dag in allerlei varianten. Naast de traditionele arbeidsovereenkomst wordt er bijvoorbeeld gewerkt als zzp’er, in opdracht, via payrolling of via platforms door arbeidsbemiddeling. Ook daarin kennen wij onze weg en adviseren wij onze cliënten.

Voor bedrijven en organisaties

Individuele ontslagzaken, reorganisaties, de onderhandelingen over en het opstellen van een sociaal plan, vraagstukken rondom ziekte (Poortwachter) en het controleren en het updaten van contracten. Dit zijn enkele voorbeelden waar bedrijven en organisaties mee te maken hebben en waarin wij onze cliënten graag bij staan. Het arbeidsrecht is altijd in beweging, denk aan de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) en de Wet Normering Topinkomens (WNT). Wij zijn volledig op de hoogte van de actualiteiten binnen het arbeidsrecht.

Voor particulieren

Dreigend ontslag of ander arbeidsgeschil? Of wilt u een second opinion? U kunt bij ons terecht voor advies, en indien nodig procesbijstand. Bijvoorbeeld over het verkrijgen van een transitie- en/of billijke vergoeding, de totstandkoming van een beëindigingsovereenkomst en over vragen over ziekte en arbeidsongeschiktheid. Wij helpen onze cliënten op onze eigen deskundige en praktische manier. Met helder en concreet advies. Vaak komen wij in goed onderling overleg met de wederpartij tot een oplossing waarmee iedereen verder kan. Als het nodig is, behartigen wij uw belangen bij de rechter.

Wet Normering Topinkomens (WNT)

Bij de aanstelling of het ontslag van bestuurders is up-to-date kennis van de WNT van groot belang. Wij hebben een reeks van adviezen uitgebracht aan Raden van Toezicht of aan bestuurders die met deze materie worden geconfronteerd.

Arbeidsrecht in de praktijk

Onze advocaten waren bijvoorbeeld bij de volgende kwesties betrokken:

  • Het opstellen van contracten van een uitzendonderneming en het controleren of gebruikte contracten voldoen aan de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB).
  • Het met succes bijstaan van een groep werknemers van een financiële instelling bij het Gerechtshof Den Haag in een zaak over eenzijdige aanpassing van de arbeidsvoorwaarden door de werkgever.
  • Het verkrijgen van een substantiële (schade)vergoeding voor een werknemer in de top van een wereldwijd opererend concern bij onvoldoende herplaatsingsactiviteiten binnen het bedrijf.
  • Het door de Rechtbank doen toekennen van een substantiële aanvullende vergoeding nadat aangetoond werd dat de werkgever jegens onze cliënte ernstig verwijtbaar handelde.
  • Het verkrijgen van een voor de werkgever positieve uitspraak bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden waarin het disfunctioneren van de werknemer werd vastgesteld.
  • Adviezen aan de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur van een grote zorginstelling m.b.t. de toepassing van de Wet Normering Topinkomens (WNT).
  • Een reeks adviezen aan een bedrijf met meer dan 1000 werknemers op het gebied van arbeidsvoorwaarden en ontslagrecht.
  • Het begeleiden van een ontslag op staande voet van een docent in een onderwijsinstelling.
  • Het bijstaan van een oudere werknemer bij het creëren van een financieel vangnet bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.
  • Diverse ontslagzaken, zowel vanuit werkgeverszijde als vanuit werknemerszijde in groothandelsondernemingen, farmaceutische bedrijven en in de energiesector.