Wet Minimum Loon (WML): uitstel voor verbod op inhoudingen

op 2015-12-11

Per 1 juli 2015 is de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) ingevoerd. De WAS is een uitvloeisel van het in april 2013 afgesloten sociaal akkoord waarin de sociaal partners en de regering overeenkwamen een einde te maken aan misstanden op de arbeidsmarkt zoals uitbuiting, onderbetaling van werknemers en oneerlijke concurrentie.

De wet is slechts gedeeltelijk ingegaan. Het betreft onder meer de ketenaansprakelijkheid voor de betaling van loon (niet alleen de werkgever, maar ook de opdrachtgever is aansprakelijk voor betaling van het CAO-loon). Daarnaast heeft de Inspectie SZW ruimere mogelijkheden gekregen tot openbaarmaking van inspectiegegevens (bijvoorbeeld namen van gecontroleerde ondernemingen bekend maken, als zij werknemers onderbetalen). Ook is de mogelijkheid ingevoerd voor verlenging van algemeenverbindendverklaring van een CAO, die stilzwijgend is verlengd.

Een aantal andere onderdelen van de WAS zouden per 1 januari 2016 ingaan. Dat betreft met name technische bepalingen die gevolgen hebben voor de uitbetaling van loon.

De minister had toegezegd met een brief over het minimumloon te komen (herziening Wet Minimum Loon, handhaving, mogelijke invoering wettelijk minimum uurloon, stukloon, reikwijdte WML, minimum jeugdloon).

Begin november heeft de Tweede Kamer in een motie aangedrongen op versoepeling van de WAS voor bonafide werkgevers en sociale werkbedrijven. Volgens de Kamer zou de minister in een Algemene Maatregel van Bestuur voor hen een uitzondering moeten maken op het inhoudingenverbod op het wettelijk minimum loon (werkgevers mogen niet langer een deel van het minimumloon als onkostenvergoeding uitbetalen of bedragen op het minimumloon inhouden).

De minister heeft zijn reactie op die motie en de genoemde brief over de WML uitgesteld tot begin 2016. Daarbij heeft de minister besloten de inwerkingtreding van het uitstel voor verbod op inhoudingen op de WML uit te stellen tot 1 juli 2016. Daarmee hebben de diverse belanghebbenden tijdig vóór 1 januari a.s. de benodigde duidelijkheid gekregen.

Andere uitgestelde wijzigingen uit de WAS gaan wel per 1 januari a.s. door zoals girale betaling naar een rekening op naam van de werknemer en eisen ten aanzien van de loonstroken.