Hoge Raad 24 november 2017: Administratieplicht rechtspersoon

Door Maarten Kalkwiek – advocaat in Ondernemingsrecht op 2018-01-17

Dit arrest is belangrijk voor rechtspersonen, omdat de Hoge Raad heeft geoordeeld dat de administratie van een rechtspersoon toebehoort aan de rechtspersoon. Het ging er in deze zaak om dat het hof had aangenomen dat een oud-bestuurder van een rechtspersoon beschikte over de administratie. Dat is volgens de Hoge Raad als uitgangspunt dus onjuist.

De wet bepaalt dat een rechtspersoon verplicht is om “de administratie voor de rechtspersoon te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de rechtspersoon kunnen worden gekend” (art. 2:10 BW). Dit brengt mee dat een voormalig bestuurder, voormalig aandeelhouder, voormalig indirect bestuurder of voormalig beleidsbepaler in beginsel niet meer kan beschikken over of zelfs toegang kan verkrijgen tot de administratie van een rechtspersoon.

Tegen deze achtergrond vernietigt de Hoge Raad het arrest van het hof.