Download hier onze algemene voorwaarden in PDF.

A copy of the English Berculo Terms and Conditions may be downloaded by clicking here.

Algemene voorwaarden van Berculo Advocaten | Mediation en de daaraan verbonden advocaten

Versie maart 2024

De maatschap Berculo Advocaten | Mediation is gevestigd te (3581 BD) Utrecht aan de Maliesingel 17 en geregistreerd in het handelsregister van de KvK onder nummer 30276104. Het btw-nummer: NL 8063.837.68.B.01.

U kunt ons bereiken via e-mail op secretariaat@berculo.nl en telefonisch op +31(0)30-231 80 60 en per fax op +31(0)30-231 24 92.

Deze voorwaarden zijn ook beschikbaar op www.berculo.nl/algemene-voorwaarden.

Art. 1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.2 Berculo Advocaten | Mediation: de maatschap Berculo Advocaten, gevestigd te Utrecht.

1.3 Opdrachtgever: de wederpartij van de Opdrachtnemer bij een Opdrachtovereenkomst (“u”)

1.4 Opdrachtnemer: een van de aan de maatschap Berculo Advocaten | Mediation verbonden personen, zij het een eenmanszaak of een besloten vennootschap waarin de praktijk wordt uitgeoefend.

1.5 Opdrachtovereenkomst: iedere opdracht tot het verrichten van werkzaamheden die door Opdrachtgever aan een Opdrachtnemer wordt verstrekt, elke wijziging of aanvulling daarop, alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en/of ter uitvoering van die Opdrachtovereenkomst en/of alle rechtsbetrekkingen voortvloeiend uit die Opdrachtovereenkomst.

1.6 Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Art. 2. Berculo Advocaten | Mediation

2.1 Berculo Advocaten | Mediation is een maatschap naar Nederlands recht en vormt een samenwerkingsverband zoals bedoeld in afdeling 5.2 van de Verordening op de advocatuur. In dat kader treden de advocaten en mediators van Berculo Advocaten | Mediation op onder deze gemeenschappelijke naam. 

2.2 Een lijst van de aan Berculo Advocaten | Mediation verbonden advocaten is te vinden op https://berculo.nl/team/. Het overzicht van geregistreerde rechtsgebieden zoals bedoeld in artikel 6.32 tweede lid Verordening op de Advocatuur kunt u vinden op www.berculo.nl/algemene-voorwaarden. De advocaten van Berculo Advocaten | Mediation zijn allen ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Prinses Beatrixlaan 5, 2595 AK Den Haag, tel. +31(0)70 -335 35 35, info@advocatenorde.nl. De mediators van Berculo Advocaten | Mediation zijn allen geregistreerd bij de Stichting Mediatorsfederatie Nederland MfN Westblaak140, 3012 KM Rotterdam, tel. +31(0)10 201 23 44,info@mediatorsfederatienl.nl.

2.3 Een lijst met leden van de maatschap Berculo Advocaten | Mediation ligt ter inzage op het kantoor van Berculo Advocaten | Mediation en wordt u op verzoek kosteloos toegezonden. De lijst kunt u ook vinden op https://berculo.nl/team/.

2.4 Indien u een Opdrachtovereenkomst sluit, sluit u die niet met de maatschap Berculo Advocaten | Mediation maar met de Opdrachtnemer.

2.5 Voor mr. M.P.C. Bilderbeek, mr. M.P.A. Bos en mr. J.E. Hoetink geldt dat zij beschikken over een derdengeldenrekening. Voor mr. S.V. Hardonk, mr. M. Kalkwiek, mr. S.J.M. de Neeve en mr. L.M. van der Sluis geldt dat zij niet beschikken over een derdengeldenrekening.  

Art. 3. Toepasselijkheid van de Voorwaarden

3.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen, uit Opdrachtovereenkomst of anderszins, tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer.

3.2 Deze Voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen de Opdrachtgever en derden (waaronder mede begrepen een uitvoerende advocaat / mediator / natuurlijk persoon of een of counsel opererende derde) die direct of indirect op enigerlei wijze betrokken zijn bij de (uitvoering van de) Opdrachtovereenkomst. Dit betreft een derdenbeding als bedoeld in art. 6:253 BW.

3.3 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze Voorwaarden gelden slechts indien en voor zover de Opdrachtnemer deze schriftelijk heeft aanvaard en gelden bovendien slechts voor de specifieke Opdrachtovereenkomst waarvoor de afwijking is overeengekomen.

Art. 4. Opdrachtovereenkomst

4.1 Een Opdrachtovereenkomst zal uitsluitend worden aangegaan met de Opdrachtnemer als opdrachtnemer. Noch Berculo Advocaten | Mediation, noch leden van de maatschap Berculo Advocaten | Mediation – behoudens de (opdrachtnemende) Opdrachtnemer – zullen door de Opdrachtovereenkomst gebonden zijn.

4.2 Opdrachtgever stemt ermee in dat voor de uitvoering van de Opdrachtovereenkomst (mede) één of meer derden kunnen worden ingeschakeld, hetzij werkzaam binnen het verband van Berculo Advocaten | Mediation, hetzij daarbuiten. Voor tekortkomingen van zulke derden is de Opdrachtnemer niet aansprakelijk behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de Opdrachtnemer. De bevoegdheid tot het inschakelen van derden omvat tevens de bevoegdheid om namens Opdrachtgever in te stemmen met een beperking van aansprakelijkheid door zulke derden.

4.3 Het bepaalde in artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 BW is niet van toepassing op de Opdrachtovereenkomst.

4.4 De uitvoering van de verstrekte Opdrachtovereenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud of resultaten van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. Opdrachtgever vrijwaart de Opdrachtnemer en diens hulppersonen tegen aanspraken van derden die samenhangen met de Opdrachtovereenkomst, behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid van de Opdrachtnemer.

4.5 Indien een Opdrachtovereenkomst door meer dan één Opdrachtgever wordt verstrekt, zijn alle Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de uit de Opdrachtovereenkomst voortvloeiende verplichtingen.

4.6 Een aan de Opdrachtnemer opgegeven termijn (en/of een door de Opdrachtnemer opgegeven opleverdatum) is geen fatale termijn. De Opdrachtnemer is eerst in verzuim nadat hij bij schriftelijke aanmaning waarin hem een redelijke termijn van minimaal 14 dagen is gesteld in gebreke is gesteld en nakoming binnen deze termijn uitblijft.

4.7 De verwerking van persoonsgegevens geschiedt volgens het Privacybeleid van Berculo Advocaten | Mediation dat is te vinden op www.berculo.nl/privacybeleid.

4.8 De Opdrachtnemer is voor werkzaamheden die vallen onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht om gegevens te verzamelen en zo nodig en zonder u daarvan op de hoogte te brengen melding te maken van ongebruikelijke transacties bij de bevoegde autoriteiten

Art. 5. Kantoorklachtenreglement

5.1 Berculo Advocaten | Mediation heeft een kantoorklachtenreglement, dat gepubliceerd is op www.berculo.nl/kantoorklachtenreglement. 

5.2 De Opdrachtnemer zal de klager desgevraagd per omgaande van de tekst van het op de procedure van toepassing zijnde Kantoorklachtenreglement voorzien.

5.3 Het indienen van een klacht ontheft een klager niet van de tijdige voldoening van declaraties en laat het bepaalde in het eerste lid onverlet.

Art. 6. Honorarium, kantoorkosten, verschotten en omzetbelasting

6.1 De door Opdrachtgever verschuldigde tegenprestatie voor de aan de Opdrachtovereenkomst verbonden werkzaamheden bestaat uit honorarium, kantoorkosten, reiskosten, verschotten en omzetbelasting (btw). De kantoorkosten (waaronder begrepen verzendkosten, telefoonkosten, secretariaatskosten, etc.) worden forfaitair berekend op 6% van het honorarium.

6.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is het honorarium gebaseerd op het overeengekomen uurtarief – en bij gebreke daarvan een redelijk uurtarief – en de aan de Opdrachtovereenkomst bestede tijd. De Opdrachtnemer is bevoegd om het uurtarief (ook tijdens de uitvoering van een Opdrachtovereenkomst) periodiek te verhogen, bijvoorbeeld in verband met inflatiecorrectie of indien de aard van de werkzaamheden wijzigt.

6.3 Wordt het uurtarief verhoogd met meer dan 5% ineens, of binnen drie maanden na aanvang van de Opdrachtovereenkomst, dan kan de Opdrachtgever de Opdrachtovereenkomst ontbinden. Het recht daartoe vervalt na het verstrijken van de betalingstermijn na verzending van de eerste declaratie na de verhoging.

6.4 Als vergoeding voor gemaakte reiskosten worden zowel de reiskilometers als de reistijd in rekening gebracht.

6.5 De overige verschotten bestaan uit kosten die in het kader van de Opdrachtovereenkomst zijn gemaakt, zoals griffierecht, deurwaarderskosten, koerierskosten, kosten van uittreksels uit (openbare) registers, reiskosten e.d.

6.6 Alle verschuldigde bedragen worden verhoogd met omzetbelasting (btw), met uitzondering van onbelaste verschotten, zoals bijvoorbeeld griffierechten.

6.7 De Opdrachtnemer kan betaling van een voorschot verlangen. Een betaald voorschot zal verrekend worden met de einddeclaratie.

6.8 In geval van een procedure kunt u als Opdrachtgever tot de procedure, als u in het ongelijk wordt gesteld, tot betaling van de proceskosten van uw wederpartij worden veroordeeld. Deze kosten dient u dan als Opdrachtgever van de procedure aan uw wederpartij te betalen.

Art. 7. Betaling

7.1 De Opdrachtgever is verplicht tot betaling van declaraties binnen 14 dagen na factuurdatum zonder opschorting en/of verrekening.

7.2 Opdrachtgever is bij overschrijding van deze termijn in verzuim en wettelijke handelsrente ex art. 6:119a BW over het openstaande bedrag verschuldigd. Ook is Opdrachtgever bij niet tijdige nakoming van zijn betalingsverplichtingen de buitengerechtelijke incassokosten conform de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit verschuldigd. Voorts zijn in dat geval alle betalingsverplichtingen van Opdrachtgever terstond opeisbaar en is de Opdrachtnemer bevoegd om de werkzaamheden voor Opdrachtgever op te schorten.

7.3 Indien er goede grond bestaat te vrezen dat Opdrachtgever haar verplichtingen niet stipt zal nakomen, is Opdrachtgever verplicht op eerste verzoek van de Opdrachtnemer genoegzame en in de door de Opdrachtnemer gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zo nodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang Opdrachtgever daar niet aan heeft voldaan, is de Opdrachtnemer gerechtigd nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.

7.4 Betalingen door of vanwege Opdrachtgever strekken achtereenvolgens ter voldoening van (a) de door Opdrachtgever verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, (b) de gerechtelijke kosten, (c) de verschenen rente, (d) de lopende rente, (e) verschotten en ten slotte (f) in mindering op het honorarium.

Art. 8. Aansprakelijkheid

8.1 De Opdrachtnemer spant zich in om de aan de Opdrachtovereenkomst verbonden werkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren.

8.2 De Opdrachtgever is ermee bekend en aanvaardt dat elektronische gegevensuitwisseling met de Opdrachtnemer tot gevolg kan hebben dat er geen absolute zekerheid te geven is dat onbevoegden geen kennisnemen van de uitgewisselde gegevens.

8.3 De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van opschorting van werkzaamheden.

8.4 Iedere aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer en de in artikel 3.2 bedoelde derden tegenover de Opdrachtgever voortvloeiend uit – of verband houdend met – (1) de uitvoering van de Opdrachtovereenkomst; en/of (2) de uitoefening van het beroep als advocaat of mediator is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Berculo Advocaten | Mediation wordt uitbetaald, met inbegrip van het bedrag van het eigen risico. Deze verzekering is ondergebracht bij Amlin Insurance SE, Van Heuven Goedhartlaan 939, 1181 LD Amstelveen, kent een maximale aanspraak van € 10 miljoen en het geografische dekkingsgebied is de Europese Economische Ruimte en Zwitserland. De polisvoorwaarden worden op verzoek toegezonden. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door de Opdrachtnemer voor de desbetreffende Opdrachtovereenkomst in het desbetreffende kalenderjaar ontvangen bedrag exclusief verschotten en omzetbelasting tot een maximum van € 25.000,00.

Art. 9. Archivering
De Opdrachtnemer zal afgesloten dossiers archiveren en gedurende een periode van 5 jaar bewaren. Deze bewaartermijn gaat in op de datum waarop de Opdrachtnemer Opdrachtgever schriftelijk in kennis gesteld heeft van de sluiting van het dossier, dan wel (indien zulks eerder is) één jaar na de datum vermeld op de laatste factuur van de Opdrachtnemer betreffende de Opdrachtovereenkomst. Na afloop van de bewaartermijn heeft de Opdrachtnemer het recht om het betreffende dossier te vernietigen. De Opdrachtgever stemt er mee in dat de archivering op digitale wijze plaatsvindt.

Art. 10. Overige bepalingen

10.1 De Opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf heeft niet het recht om (buiten)gerechtelijk de ontbinding of vernietiging van deze Voorwaarden in te roepen.

10.2 Op alle rechtsverhoudingen met Opdrachtgever, uit Opdrachtovereenkomst of anderszins, is Nederlands recht van toepassing.

10.3 In alle geschillen hebben Opdrachtnemer en Opdrachtgever(s) de optie om af te spreken die op te lossen met behulp van mediation volgens het MfN-mediation Reglement. Indien Opdrachtnemer en Opdrachtgever mediation overeenkomen en zolang de mediation niet is beëindigd, legt geen van de partijen het geschil aan een rechter voor, tenzij uitsluitend om rechten te bewaren. Indien geen mediation wordt overeengekomen of indien de mediation niet leidt tot een oplossing, worden alle geschillen die uit rechtsverhoudingen met Opdrachtgever voortvloeien beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, behalve als de Opdrachtgever een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf betreft, in welk geval de rechter van de woonplaats van deze Opdrachtgever tevens bevoegd is om kennis te nemen van geschillen.

Rechtsgebiedenregister

De Nederlandse orde van advocaten verplicht iedere advocaat zich in te schrijven in het rechtsgebiedenregister en elk kalenderjaar tenminste tien opleidingspunten te halen voor ieder geregistreerd rechtsgebied. De volgende advocaten zijn op de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

 • mr. M.P.C. Bilderbeek: algemene praktijk: burgerlijk recht
 • mr. M.P.A. Bos: arbeidsrecht
 • mr. S.V. Hardonk: insolventierecht
 • mr. J.E. Hoetink: arbeidsrecht en ambtenarenrecht
 • mr. S.J.M. de Neeve: ondernemingsrecht en gezondheidsrecht
 • mr. M. Kalkwiek: verbintenissenrecht
 • mr. L.M. van der Sluis: arbeidsrecht

Lijst met leden Maatschap Berculo Advocaten

 • de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Advocatenpraktijk Hoetink B.V., kantoorhoudende te (3581 BD) Utrecht aan de Maliesingel 17, ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 54730082 en ingeschreven bij de Belastingdienst onder btw-nummer: NL 851419537B01
 • de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Advocatenpraktijk M.P.A. Bos Praktijk B.V., kantoorhoudende te (3581 BD) Utrecht aan de Maliesingel 17, ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30204134 en ingeschreven bij de Belastingdienst onder btw-nummer: NL 814298229B01
 • de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Paco B.V., kantoorhoudende te (3581 BD) Utrecht aan de Maliesingel 17, ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30169306 en ingeschreven bij de Belastingdienst onder btw-nummer: NL 809732397B01
 • de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid M. Kalkwiek Advocatuur B.V., kantoorhoudende te (3581 BD) Utrecht aan de Maliesingel 17, ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 60090820 en ingeschreven bij de Belastingdienst onder btw-nummer: NL 853761590B01
 • de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Jeanne B.V., kantoorhoudende te (3581 BD) Utrecht aan de Maliesingel 17, ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 74006630 en ingeschreven bij de Belastingdienst onder btw-nummer: NL 859741060B01.
 • de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hardonk Advocatuur B.V., kantoorhoudende te (3581 BD) Utrecht aan de Maliesingel 17, ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 92330053 en ingeschreven bij de Belastingdienst onder btw-nummer: NL866007167B01
 • de heer mr. M.P.C. Bilderbeek h.o.d.n. Bilderbeek Advocatuur, kantoorhoudende te (3581 BD) Utrecht aan de Maliesingel 17, ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 76777561 en ingeschreven bij de Belastingdienst onder btw-nummer: NL003114377B91.