Download hier onze algemene voorwaarden in PDF.

A copy of the English Berculo Terms and Conditions can be downloaded by clicking here.

Algemene voorwaarden van Berculo Advocaten

Versie 2020

De maatschap Berculo Advocaten, gevestigd te (3581 BD) Utrecht aan de Maliesingel 17, geregistreerd in het handelsregister van de KvK onder nummer 30276104, BTW-nummer: 8063.837.68.B.01.

U kunt ons bereiken via e-mail op secretariaat@berculo.nl en telefonisch op +31(0)30-231 80 60.

Art. 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Advocaat: één van de aan Berculo Advocaten verbonden advocaten, die hetzij in persoon, hetzij via een praktijkvennootschap de rechtspraktijk uitoefent.
1.2 Berculo Advocaten: de maatschap Berculo Advocaten, gevestigd te Utrecht.
1.3 Opdrachtovereenkomst: iedere opdracht tot het verrichten van werkzaamheden die door Opdrachtgever aan een Advocaat wordt verstrekt, elke wijziging of aanvulling daarop, alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en/of ter uitvoering van die Opdrachtovereenkomst en/of alle rechtsbetrekkingen voortvloeiend uit die Opdrachtovereenkomst.
1.4 Opdrachtgever: de wederpartij van de Advocaat bij een Opdrachtovereenkomst.
1.5 Voorwaarden: deze algemene voorwaarden

Art. 2. Berculo Advocaten
Berculo Advocaten is een maatschap. De leden van de maatschap treden gezamenlijk naar buiten onder de naam Berculo Advocaten, maar oefenen de praktijk voor eigen rekening en risico uit. Berculo Advocaten is daarom geen samenwerkingsverband zoals bedoeld in artikel 5.2 van de Verordening op de Advocatuur. De Opdrachtovereenkomst sluit u uitsluitend met één van de Advocaten. Een lijst van alle Advocaten ligt ter inzage op het kantoor van Berculo Advocaten en wordt op verzoek kosteloos toegezonden.

Art. 3. Toepasselijkheid van de Voorwaarden
3.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen, uit Opdrachtovereenkomst of anderszins, tussen de Opdrachtgever en de Advocaat.
3.2 Deze Voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen de Opdrachtgever en derden (waaronder mede begrepen de uitvoerende advocaat / natuurlijk persoon) die direct of indirect op enigerlei wijze betrokken zijn bij de (uitvoering van de) Opdrachtovereenkomst.
3.3 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze Voorwaarden gelden slechts indien en voor zover de Advocaat deze schriftelijk heeft aanvaard en gelden bovendien slechts voor de specifieke Opdrachtovereenkomst waarvoor de afwijking is overeengekomen.

Art. 4. Opdrachtovereenkomst
4.1 Een Opdrachtovereenkomst zal uitsluitend worden aangegaan met de Advocaat (respectievelijk diens praktijkvennootschap) als opdrachtnemer. Noch Berculo Advocaten, noch haar vennoten – behoudens de (opdrachtnemende) Advocaat – zullen door de Opdrachtovereenkomst gebonden zijn.
4.2 Opdrachtgever stemt ermee in dat voor de uitvoering van de Opdrachtovereenkomst (mede) één of meer derden kunnen worden ingeschakeld, hetzij werkzaam binnen het verband van Berculo Advocaten, hetzij daarbuiten. Voor tekortkomingen van zulke derden is de Advocaat niet aansprakelijk behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid van de Advocaat. De bevoegdheid tot het inschakelen van derden omvat tevens de bevoegdheid om namens Opdrachtgever in te stemmen met een beperking van aansprakelijkheid door zulke derden.
4.3 De uitvoering van de verstrekte Opdrachtovereenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud of resultaten van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. Opdrachtgever vrijwaart de Advocaat en diens hulppersonen tegen aanspraken van derden die samenhangen met de Opdrachtovereenkomst, behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid van de Advocaat.
4.4 Indien een Opdrachtovereenkomst door meer dan één Opdrachtgever wordt verstrekt, zijn alle Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de uit de Opdrachtovereenkomst voortvloeiende verplichtingen.
4.5 Een aan de Advocaat opgegeven termijn (en/of een door de Advocaat opgegeven opleverdatum) is geen fatale termijn. De Advocaat is eerst in verzuim nadat hij bij schriftelijke aanmaning waarin hem een redelijke termijn van minimaal 14 dagen is gesteld in gebreke is gesteld en nakoming binnen deze termijn uitblijft.

Art. 5. Kantoorklachtenreglement
5.1 Berculo Advocaten heeft een klachtenreglement, dat gepubliceerd is via onze website www.berculo.nl. In het klachtenreglement wordt de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing verklaard. Klachten over declaraties en prestaties van de Advocaat dienen op grond van deze regelingen te worden ingediend binnen drie maanden na het moment waarop kennisgenomen werd (of redelijkerwijs kennisgenomen had kunnen worden) van het handelen of nalaten dat tot de klacht aanleiding heeft gegeven.
5.2 De Advocaat zal de klager steeds desgevraagd per omgaande van de tekst van het op de procedure van toepassing zijnde Kantoorklachtenreglement en het Reglement Geschillencommissie Advocatuur voorzien en de tekst van deze regelingen toegankelijk maken via haar website www.berculo.nl.
5.3 Het indienen van een klacht ontheft een klager niet van de tijdige voldoening van declaraties en laat het bepaalde in het eerste lid onverlet.

Art. 6. Honorarium, kantoorkosten, verschotten en omzetbelasting
6.1 De door Opdrachtgever verschuldigde tegenprestatie voor de aan de Opdrachtovereenkomst verbonden werkzaamheden bestaat uit honorarium, kantoorkosten, reiskosten, verschotten en omzetbelasting. De kantoorkosten (waaronder begrepen verzendkosten, telefoonkosten, secretariaatskosten, etc.) worden forfaitair berekend op 6% van het honorarium.
6.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is het honorarium gebaseerd op het overeengekomen uurtarief – en bij gebreke daarvan een redelijk uurtarief – en de aan de Opdrachtovereenkomst bestede tijd. De Advocaat is bevoegd om het uurtarief (ook tijdens de uitvoering van een Opdrachtovereenkomst) periodiek te verhogen, bijvoorbeeld in verband met inflatiecorrectie of indien de aard van de werkzaamheden wijzigt.
6.3 Wordt het uurtarief verhoogd met meer dan 5% ineens, of binnen drie maanden na aanvang van de Opdrachtovereenkomst, dan kan de Opdrachtgever de Opdrachtovereenkomst ontbinden. Het recht daartoe vervalt na het verstrijken van de betalingstermijn na verzending van de eerste declaratie na de verhoging.
6.4 Als vergoeding voor gemaakte reiskosten worden zowel de reiskilometers als de reistijd in rekening gebracht.
6.5 De overige verschotten bestaan uit kosten die in het kader van de Opdrachtovereenkomst zijn gemaakt, zoals griffierecht, deurwaarderskosten, koerierskosten, kosten van uittreksels uit (openbare) registers, reiskosten e.d.
6.6 Alle bedragen worden verhoogd met de verschuldigde omzetbelasting.
6.7 De Advocaat kan betaling van een voorschot verlangen. Een betaald voorschot zal verrekend worden met de einddeclaratie.
6.8 In geval van een procedure kunt u als in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld (inclusief kosten van eventuele getuigen en/of deskundigen). Deze kosten worden door de wederpartij apart bij u in rekening gebracht.

Art. 7. Betaling
7.1 De Opdrachtgever is verplicht tot betaling van declaraties binnen 14 dagen na factuurdatum zonder opschorting en/of verrekening.
7.2 Opdrachtgever is bij overschrijding van deze termijn in verzuim en wettelijke handelsrente ex art. 6:119a BW over het openstaande bedrag verschuldigd. Ook is Opdrachtgever bij niet tijdige nakoming van zijn betalingsverplichtingen de buitengerechtelijke incassokosten conform de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit verschuldigd. Voorts zijn in dat geval alle betalingsverplichtingen van Opdrachtgever terstond opeisbaar en is de Advocaat bevoegd om zijn/haar werkzaamheden voor Opdrachtgever op te schorten.
7.3 Indien er goede grond bestaat te vrezen dat Opdrachtgever haar verplichtingen niet stipt zal nakomen, is Opdrachtgever verplicht op eerste verzoek van de Advocaat genoegzame en in de door de Advocaat gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zo nodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang Opdrachtgever daar niet aan heeft voldaan, is de Advocaat gerechtigd nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.
7.4 Betalingen door of vanwege Opdrachtgever strekken achtereenvolgens ter voldoening van (a) de door Opdrachtgever verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, (b) de gerechtelijke kosten, (c) de verschenen rente, (d) de lopende rente, (e) verschotten en tenslotte (f) in mindering op het honorarium.

Art. 8. Aansprakelijkheid
8.1 De Advocaat spant zich in om de aan de Opdrachtovereenkomst verbonden werkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren.
8.2 Opdrachtgever is ermee bekend en aanvaardt dat elektronische gegevensuitwisseling met de Advocaat tot gevolg kan hebben dat er geen absolute zekerheid te geven is dat onbevoegden geen kennis nemen van de uitgewisselde gegevens.
8.3 De Advocaat is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van opschorting van werkzaamheden.
8.4 Iedere aansprakelijkheid van de Advocaat en/of de in artikel 3.2 bedoelde derden tegenover de Opdrachtgever voortvloeiend uit – of verband houdend met – (1) de uitvoering van de Opdrachtovereenkomst; en/of (2) de uitoefening van het beroep als advocaat; is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, met inbegrip van het bedrag van het eigen risico. De polisvoorwaarden worden op verzoek toegezonden. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door de Advocaat voor de desbetreffende Opdrachtovereenkomst in het desbetreffende kalenderjaar ontvangen bedrag exclusief verschotten en omzetbelasting tot een maximum van € 25.000,00.

Art. 9. Archivering
De Advocaat zal afgesloten dossiers archiveren en gedurende een periode van 5 jaar bewaren. Deze bewaartermijn gaat in op de datum waarop de Advocaat Opdrachtgever schriftelijk in kennis gesteld heeft van de sluiting van het dossier, dan wel (indien zulks eerder is) één jaar na de datum vermeld op de laatste factuur van de Advocaat betreffende de Opdrachtovereenkomst. Na afloop van deze termijn heeft de Advocaat het recht om het betreffende dossier te vernietigen.Art. 10. Overige bepalingen
10.1 De Opdrachtgever die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf heeft niet het recht om (buiten)gerechtelijk de ontbinding of vernietiging van deze Voorwaarden in te roepen.
10.2 Op alle rechtsverhoudingen met Opdrachtgever, uit Opdrachtovereenkomst of anderszins, is Nederlands recht van toepassing.
10.3 Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van onze dienstverlening (inclusief alle declaratiegeschillen) worden tot € 10.0000,- inclusief btw beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. Dit Reglement is gepubliceerd op https://www.degeschillencommissie.nl/wp-content/uploads/adv-reglement.pdf. Op eerste schriftelijk verzoek zal de Advocaat een kopie van het Reglement aan de Opdrachtgever ter beschikking stellen. Betreft het geschil de opdracht van een zakelijke Opdrachtgever, dan voorziet het reglement in arbitrage. Betreft het geschil een opdracht van een Opdrachtgever die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, dan (1) voorziet het reglement in bindend advies, tenzij de Opdrachtgever zich binnen een maand na de afhandeling van de klacht door de Advocaat wendt tot de gewone rechter; en (2) is – ingeval van een incasso van een vordering op deze Opdrachtgever – er alleen sprake van bindend advies indien de Opdrachtgever het nog openstaande bedrag onder de geschillencommissie stort. Doet hij dat niet, dan is de incassoarbitrage van toepassing.
10.4 Alle geschillen waarin de Geschillencommissie Advocatuur om welke reden dan ook niet bevoegd is en die uit rechtsverhoudingen met Opdrachtgever voortvloeien, worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement Midden-Nederland, locatie Utrecht.

Rechtsgebiedenregister

De Nederlandse orde van advocaten verplicht iedere advocaat zich in te schrijven in het rechtsgebiedenregister en elk kalenderjaar tenminste tien opleidingspunten te halen voor ieder geregistreerd rechtsgebied. De volgende advocaten zijn op de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

o J.R. Berculo: arbeidsrecht
o M.P.C. Bilderbeek: algemene praktijk: burgerlijk recht
o M.P.A. Bos: arbeidsrecht
o M. Dullaert: arbeidsrecht
o J.E. Hoetink: arbeidsrecht en ambtenarenrecht
o M. Kalkwiek: verbintenissenrecht
o L.M. van der Sluis: arbeidsrecht, onderwijsrecht en sociaalzekerheidsrecht