ACM grijpt hard in op postvervoermarkt

Door Maarten Kalkwiek – advocaat in Commerciële geschillen op 2015-01-07

De afgelopen decennia is de postvervoermarkt geliberaliseerd, maar competitiever is deze er niet op geworden. Tot deze opmerkelijke conclusie is de Autoriteit Consument en Markt (ACM) gekomen en de maatregelen die ACM daarom wil gaan nemen liegen er niet om.

Het gaat om de markt voor vervoer van zakelijke post, dat wil zeggen het aanbod van een postvervoerbedrijf aan zakelijke afzenders om hun post te collecteren, te sorteren en vervolgens te bezorgen.

Begin 2014 heeft de ACM postvervoerbedrijven geconsulteerd. Dat resulteerde in de conclusie dat een reëel risico bestaat dat PostNL (de facto) weigert om regionale postvervoerbedrijven toegang te bieden tot haar netwerk en bijbehorende faciliteiten. ACM heeft een ontwerpbesluit gepubliceerd op grond waarvan PostNL onder andere de volgende verplichtingen zullen worden opgelegd:

  • PostNL moet voldoen aan redelijke verzoeken van postvervoerbedrijven tot toegang tot het netwerk en bijbehorende faciliteiten van PostNL.
  • PostNL moet non-discriminatoire tarieven hanteren. Bovendien mogen de tarieven niet hoger zijn dan de gemiddelde tarieven die PostNL zelf aan zakelijke klanten in rekening brengt.
  • PostNL moet o.a. redelijke betalingsvoorwaarden hanteren en wijziging van diensten moet geschieden aan de hand van een transparante en redelijke wijzigingsprocedure.
  • Contractherzieningen moeten onder redelijke voorwaarden plaatsvinden.
  • Beëindiging en opschorting mag alleen onder redelijke voorwaarden plaatsvinden.
  • PostNL dient te goeder trouw te onderhandelen met postvervoerbedrijven die verzoeken om toegang.
  • PostNL dient verzoeken om toegang tijdig (binnen twee weken) en adequaat in behandeling te nemen en zo nodig met het verzoekende postvervoerbedrijf te bespreken.
  • PostNL dient een procedure op te stellen en toe te passen voor het behandelen van verzoeken om toegang.

De reden dat ACM zo hardhandig ingrijpt op de postvervoermarkt, is dat zelfs grootzakelijke klanten geen reëel alternatief voor PostNL hebben als het gaat om landelijke bezorging van post. ACM wil daarom dat regionale postvervoerbedrijven kunnen concurreren met PostNL. Om daadwerkelijk te kunnen concurreren met PostNL moeten postvervoerbedrijven in staat zijn landelijk te bezorgen. Voor de post buiten hun bezorgingsgebied zijn zij namelijk afhankelijk van toegang tot het netwerk van PostNL. ACM vindt dat PostNL te veel mogelijkheden en prikkels heeft om regionale postvervoerbedrijven die toegang te ontzeggen.

Als gezegd, het betreft een ontwerpbesluit dus de zaak is nog niet beklonken. ACM heeft alle belanghebbenden uitgenodigd om uiterlijk op 30 januari 2015 te reageren op het ontwerpbesluit. Bijzondere interesse van ACM gaat uit naar reacties van partijen die actief zijn op de postvervoermarkt. PostNL zal er veel aan gelegen zijn om te voorkomen dat ACM daadwerkelijk de bovenstaande maatregelen neemt en zal ongetwijfeld uitvoerig aan ACM toelichten waarom zij zich niet met het ontwerpbesluit kan verenigen. Hopelijk grijpen regionale postvervoerbedrijven de kans aan om op het ontwerpbesluit te reageren, zodat ACM ook een tegengeluid hoort.